BoNT/CD (0358)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFNYSDPVDNKNILYLDTHLNTLANEPEKAFRIIGNIWVIPDRFSRDSNPNLNKPPRVTSPKSGYYDPNYLSTDSEKDTFLKEIIKLFKRINSREIGEELIYRLATDIPFPGNNNTPINTFDFDVDFNSVDVKTRQGNNWVKTGSINPSVIITGPRENIIDPETSTFKLTNNTFAAQEGFGALSIISISPRFMLTYSNATNNVGEGRFSKSEFCMDPILILMHELNHAMHNLYGIAIPNDQRISSVTSNIFYSQYNVKLEYAEIYAFGGPTIDLIPKSARKYFEEKALDYYRSIAKRLNSITTANPSSFNKYIGEYKQKLIRKYRFVVESSGEVAVDRNKFAELYKELTQIFTEFNYAKIYNVQNRKIYLSNVYTPVTANILDDNVYDIQNGFNIPKSNLNVLFMGQNLSRNPALRKVNPENMLYLFTKFCHKAIDGRSLYNKTLDCRELLVKNTDLPFIGDISDIKTDIFLSKDINEETEVIDYPDNVSVDQVILSKNTSEHGQLDLLYPIIEGESQVLPGENQVFYDNRTQNVDYLNSYYYLESQKLSDNVEDFTFTTSIEEALDNSGKVYTYFPKLADKVNTGVQGGLFLMWANDVVEDFTTNILRKDTLDKISDVSAIIPYIGPALNISNSVRRGNFTEAFAVTGVTILLEAFPEFTIPALGAFVIYSKVQERNEIIKTIDNCLEQRIKRWKDSYEWMIGTWLSRITTQFNNISYQMYDSLNYQADAIKDKIDLEYKKYSGSDKENIKSQVENLKNSLDVKISEAMNNINKFIRECSVTYLFKNMLPKVIDELNKFDLKTKTELMNLIDSHNIILVGEVDRLKAKVNGSFENTIPFNIFSYTNNSLLKDIINEYFNSINDSKILSLQNKKNALVDTSGYNAEVRVEGDVQVNTIYTNDFKLSSSGDKIIVNLNNNILYSAIYENSSVSFWIKISKDLTNSHNEYTIINSIKQNSGWKLCIRNGNIEWILQDINRKYKSLIFDYSESLSHTGYTNKWFFVTITNNIMGYMKLYINGELKQSERIEDLDEVKLDKTIVFGIDENIDENQMLWIRDFNIFSKELSNEDINIVYEGQILRNVIKDYWGNPLKFDTEYYIINDNYIDRYIAPKSNILVLVQYPDRSKLYTGNPITIKSVSDKNPYSRILNRDNIMFHMLYNSGKYMIIRDTDTIYARQGGECSQNCVYPLKLQSNLGNYDIGIFSIKNIVSQNKYCSQIFSSFRENTMLLADMYKPWRFSFKNAYTPVAVTNYETKLLSTSSFWKFISRDPGWVE

Properties

MW: 147,802.49 Da
No. of AA: 1280
Abs 0.1% (g/L): 1.306
pI: 5.44
NCBI ID: WP_039278932
UniprotKB: C7C6F0
Strains: BKT2873, BKT75002, S19
Associated Proteins: BoNT/CD (D068).
Notes: