BoNT/A3 (AB06)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPFVNKQFNYRDPVNGVDIAYIKIPNAGQMQPVKAFKIHEGVWVIPERDTFTNPEEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVIKLFDRIYSTGLGRMLLSFIVKGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIEPGGSYRSEELNLVITGPSADIIQFECKSFGHDVFNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGTFATDPAVTLAHELIHAAHRLYGIAINPNRVLKVKTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGNDTNFIDSLWQKKFSRDAYDNLQNIARILNEAKTIVGTTTPLQYMKNIFIRKYFLSEDASGKISVNKPAFKEFYRVLTRGFTELEFVNPFKVINRKTYLNFDKAVFRINIVPDENYTINEGFNLEGANSNGQNTEINSRNFTRLKNFTGLFEFYKLLCVRGIIPFKTKSLDEGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLDKVEEITADTNIEAAEENISSDLIQQYYLTFDFDNEPENISIENLSSDIIGQLEPMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLRAQEFEHGDSRIILTNSAEEALLKPNVAYTFFSSKYVKKINKAVEAVIFLSWAEELVYDFTDETNEVTTMDKIADITIIVPYIGPALNIGNMVSKGEFVEAILFTGVVALLEFIPEYSLPVFGTFAIVSYIANKVLTVQTINNALSKRNEKWDEVYKYTVTNWLAKVNTQIDLIREKMKKALENQAEATRAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNRSINRAMININKFLDQCSVSYLMNSMIPYAVKRLKDFDASVRDVLLKYIYDNRGTLILQVDRLKDEVNNTLSADIPFQLSKYVNDKKLLSTFTEYIKNIVNTSILSIVYKKDDLIDLSRYGAKINIGDRVYYDSIDKNQIKLINLESSTIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIKIPKYFSKINLNNEYTIINCIENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDNKQNIQRVVFKYSQMVNISDYINRWMFVTITNNRLTKSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNKIMFKLDGCRDPRRYIMIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDSQSNPGILKDFWGNYLQYDKPYYMLNLFDPNKYVDVNNIGIRGYMYLKGPRGSVMTTNIYLNSTLYMGTKFIIKKYASGNEDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQAGVEKILSALEIPDVGNLSQVVVMKSKDDQGIRNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHLYDNIAKLVASNWYNRQVGKASRTFGCSWEFIPVDDGWGESSL

Properties

MW: 148,647.06 Da
No. of AA: 1292
Abs 0.1% (g/L): 1.278
pI: 5.59
NCBI ID: AFM77671.1
UniprotKB: K4G3L3
Strains: 1169, CDC54059, CDC54054, SU1169, SU0945, SU0972, Banska Bystrica, CDC54064, CDC_54064
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Genetic diversity among Clostridium botulinum strains harboring bont/A2 and bont/A3 genes.
Luquez C, Raphael BH, Joseph LA, Meno SR, Fernandez RA, Maslanka SE. (2012). Appl Environ Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.02428-12   PMID: 23042179

Is your publication missing from the database? Add it here.