BoNT/A6 (AC09)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPFVNKQFNYKDPVNGVDIAYIKIPNAGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPEEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTDLGRMLLTSIVRGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHEVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAGHRLYGIAINPNRVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGHDAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDIASTLNKAKSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKVLNRKTYLNFDKAVFKINIVPKVNYTIYDGFNLRNTNLAANFNGQNTEINNMNFAKLKNFTGLFEFYKLLCVRGIITSKTKSLDKGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLNKGEEITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFNFDNEPENISIENLSSDIIGQLELMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLSAQEFEHGKSRIDLTNSVNEALLNPSHVYTFFSSDYVKKVNKATEAAMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTTDKIADITIIIPYIGPALNIGNMLYKDDFVGALIFSGAVILLEFIPEIAIPVLGTFAIVSYIANKVLTVQTINNALSKRNEKWDEVYKYTVTNWLAKVNTQIDLIREKMKKALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNESINSAMININKFLDQCSVSYLMNSMIPYAVKRLKDFDASVRDVLLKYIYDNRGTLIGQVDRLKDKVNNTLSTDIPFQLSKYVDNQRLLSTFTEYIKNIINTSILSLRYENNHLIDLSRYASKINIGSRVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIKIPKYFSEISLNNEYTIINCIENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDNKQNIQRVVFKYSQMVAISDYINRWIFITITNNRLTKSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNKIMFKLDGCRDPRRYIMIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDSQSNSGILKDFWGNYLQYDKPYYMLNLFDPNKYVDVNNVGIRGYMYLKGSRSTLLTTNIYLNSGLYMGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVNNKEYRLATNASQAGVEKILSALEIPDIGNLSQVVVMKSKNDQGIRNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHKFNDIYKLVASNWYNRQIEISSRTFGCSWEFIPVDDGWGEKPL

Properties

MW: 149,323.95 Da
No. of AA: 1296
Abs 0.1% (g/L): 1.256
pI: 6.06
NCBI ID: ACW83608.1
UniprotKB: C9WWY7
Strains: CDC41370, CDC 41376
Associated Proteins: BoNT/B1 (0267). NTNH/A6 (3569).
Notes:

Associated Publications

Neurotoxin gene clusters in Clostridium botulinum type Ab strains.
Luquez C, Raphael BH, Maslanka SE. (2009). Appl Environ Microbiol.
DOI: 10.1128/AEM.01009-09   PMID: 19684172

Isolation and Characterization of the Novel Botulinum Neurotoxin A Subtype 6.
Moritz MS, Tepp WH, Bradshaw M, Johnson EA, Pellett S. (2018). mSphere
DOI: 10.1128/mSphere.00466-18   PMID: 30355669

Is your publication missing from the database? Add it here.