BoNT/A5 (ADE8)

Sequence

BLAST     FASTA    
MLFVNKQFNYKDPVNGVDIAYIKIPNAGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPEEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTELGRMLLTSIVRGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHDVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAGHRLYGIAINPNRVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGEHDAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDIASTLNKAKSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKVLNRKTYLNFDKAVFKINIVPEVNYTIYDGFNLRNTNLAANFNGQNTEINNMNFTKLKNFTGLFEFYKLLCVRGIITSKTKSLDEGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLNKGEEITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFNFDNEPENISIENLSSDIIGQLELMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLRAQEFEHGKSRIVLTNSVNEALLNPSSVYTFFSSDYVRKVNKATEAAMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTTDKIADITIIIPYIGPALNIGNMLYKDDFVGALIFSGAVILLEFIPEIAIPVLGTFALVSYIANKVLTVQTIDNALSKRNEKWGEVYKYIVTNWLAKVNTQIDLIRKKMKEALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIGDLSSKLNDSINKAMININKFLNQCSVSYLMNSMIPYGVKRLEDFDASLKDALLKYIYDNRGTLIGQVDRLKDEVNNTLSTDIPFQLSKYVDNQRLLSTFTEYIKNIINTSILNLRYESNHLIDLSRYASEINIGSKVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEIILKNAIVYNSMYENFSTSFWIKIPKYFSKINLNNEYTIINCIENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDNKQNIQRVVFKYSQMVAISDYINRWIFITITNNRLNNSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDGCRDPHRYIWIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGNYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYLKGPRGSIVTTNIYLNSSLYMGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQAGVEKILSVLEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGIRNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFNNIDKLVASNWYNRQIERSSRTFGCSWEFIPVDDGWGESPL

Properties

MW: 149,383.71 Da
No. of AA: 1296
Abs 0.1% (g/L): 1.292
pI: 5.64
NCBI ID: NFF09106
UniprotKB:
Strains:
Associated Proteins:
Notes: