NTNH/X (ADF3)

Sequence

BLAST     FASTA    
MDINDKLSIDSPIDNKNIIEFITFRTDTSGIQKKIKAYQIAKHIWVVPERYYAEPLNISDEYKIDGGIYNENYLTTDKERQEYLDAICILFKRINNVIEGKKLLSLLSSASPFPFKDDTNKYLLKEALLYVNEENFEFKFFTSNIILFGPGTNISKNQVLPLNGDDATSGVGSVSEICYNPFFTKKFGEYSLDPVIGLIECLLKSLYNLYGIKVSDDIKIPYKLQRALNTDKYSYINLEEALIFGGNDYKIFTEKPYWLSNDYFLKSLNTFEENKAKYEKDLKNDPNLNNELNQYLQQKYSFSISKIWSLNLTAFADIFNINIPTSFLASITFWDRSQYYKINYPNDYNIDGFVNGQWNTNLKNIEKDNNFIIFDKPKQIITYINDIFNLRYTSNLYEDNLDIESNNYYLNFMFEYDKGNNFTINQYKALLDTLDNDFIDSLPPIQGMNAQNKLTSLPIISKGTDTENINSELLLPIHYLKSQTYNLDMYSSIKFTTNIYEVVSEKNSELVYTFLPHINEIMENYSINNTIKTEEEFYNWMENLFINYSIDILEKRNSIIPGITAVLPWIGKALNILNTNNDFEEELQLSGIKGLIKEYENFIIPDMIVPDIPLDNMPRTYDDIDKKLSEIYTKNKFLFLKGYYFIVQEWWTTYYIQFIELKYLCSGAINKQQQLLITVLEKQLFYFTNNGLFPFDAMERMINEFNRSIDIFSRISQQALNNVDIFINECALFIFNNEVYPLFLNNVENNINKANDNVLNYINKATSLTEEQIKELTVKYTFSSIAEVEFFNESYFKKITNMDIKNILTNIKNINNLILSGSQINDDITIFDESGNNLNIKFDPSIRIVDGHTNVAFKLDKSSQYINIPTENINFSFMESFSIDFWLKILDSTESTTLLNCIEDDIGWKLSIQNNNLLWEMKDNLGNNFTSLFTFNINNIWHNITLSIDRLTNTFNCFLDGKLINTDNISNIFSLETNTPIEIQSDNGAILLEAFSILNYPLQQQEVLNRYREAFSNNYTRNYYGDILKYNENYQLYNKTSPDKEVKKVFTNDKDYIAIEYNQNTNNPTFFSLIQKEQSKIYVEENDEVYICVQGDPLNYITIDNNQAVLTKDINLATSFKLKTNLNKPNSLIFSENSQALRLSNRLNDENYILLDLVSKLDDEPLNIFYWEFI

Properties

MW: 137,287.96 Da
No. of AA: 1174
Abs 0.1% (g/L): 1.322
pI: 4.63
NCBI ID: WP_045538950
UniprotKB:
Strains: 111
Associated Proteins: BoNT/B2 (AE36). BoNT/X (F347).
Notes: