BoNT/A8 (AE69)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPFVNKQFNYKDTVNGVDIAYIKIPNAGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPKEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTDLGRMLLTSIVRGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHDVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAEHRLYGIAINPNRVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGHNAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDIASTLNKAKSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKVLNRKTYLNFDKAVFKINIVPDENYTIKDGFNLKNTNLAANFNGQNTEINSRNFTKLKNFTGLFEFYKLLCVRGIIPFKTKSLDEGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLDKVEEITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFDFDNEPENISIENLSSDIIGQLEPMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLRAQEFEHSKSRIALTNSVNEALLNPSRVYTFFSSDYVKKVNKATEAAMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTTDKIADITIIIPYIGPALNIGNMLYKDDFVGALIFSGAVILLEFIPEIAIPVLGTFALVSYIANKVLTVQTIDNALSKRNEKWDEVYKYIVTNWLAKVNTQIDLVRKKMKEALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNESINSAMTNINKFLDQCSVSYLMNSMIPYAVKRLKDFDASVREVLLKYIYDNRGTLILQVDRLKDKVNNTLSADIPFQLSKYVDNKKLLSTFTEYIKNITNTSILSIVVDKDGRLIDLSRYGAEIYNGDKVSYNSIDKNQIKLINLESSAIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIKIPKYFSKINLNNEYTIINCIENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDNQQNIQRVVFKYSQMVNISDYINRWIFVTITNNRLDKSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDGCRDPRRYIVIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNIGIRGYMYLKGPRGSVVTTNIYLNSTLYMGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNALQAGVEKILSALEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGIRNKCKMNLQDNNGNDIGLIGFHQFNNIAKLVASNWYNRQVGKASRTFGCSWEFIPVDDGWGESSQ

Properties

MW: 149,214.67 Da
No. of AA: 1297
Abs 0.1% (g/L): 1.257
pI: 5.84
NCBI ID: 558623823
UniprotKB: V5N8R1
Strains: 217-12
Associated Proteins:
Notes: Subtype cannot be identified from literature. Sequence comparison shows 99% identity to subtype A8.