BoNT/A4 (BDE5)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPFVNKQFNYNDPENGVDIAYIKIPNAGKMQPVKAFKIHNKVWVIPERDIFTNPEEVDLNPPPEAKQVPISYYDSAYLSTDNEKDNYLKGVIKLFERIYSTDLGRMLLISIVRGIPFWGGGKIDTELKVIDTNCINIIQLDDSYRSEELNLAIIGPSANIIESQCSSFRDDVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTVGFEESLEVDTNPLLGAGKFAQDPAVALAHELIHAEHRLYGIAINTNRVFKVNTNAYYEMAGLEVSLEELITFGGNDAKFIDSLQKKEFSLYYYNKFKDIASTLNKAKSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDATGKFLVDRLKFDELYKLLTEIYTEDNFVKFFKVLNRKTYLNFDKAVFKINIVPDVNYTIHDGFNLRNTNLAANFNGQNIEINNKNFDKLKNFTGLFEFYKLLCVRGIITSKTKSLDEGYNKALNELCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLDKVEEITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLNFNFDNEPENTSIENLSSDIIGQLEPMPNIERFPNGKKYELNKYTMFHYLRAQEFKHSNSRIILTNSAKEALLKPNIVYTFFSSKYIKAINKAVEAVTFVNWIENLVYDFTDETNEVSTMDKIADITIVIPYIGPALNIGNMIYKGEFVEAIIFSGAVILLEIVPEIALPVLGTFALVSYVSNKVLTVQTIDNALSKRNEKWDEVYKYIVTNWLAIVNTQINLIREKMKKALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNESINSAMININKFLDQCSVSYLMNSMIPYAVKRLKDFDASVRDVLLKYIYDNRGTLIGQVNRLKDKVNNTLSADIPFQLSKYVDNKKLLSTFTEYIKNITNASILSIVYKDDDLIDLSRYGAEIYNGDKVYYNSIDKNQIRLINLESSTIEVILKKAIVYNSMYENFSTSFWIRIPKYFNSISLNNEYTIINCMENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDTQEIKQRVVFKYSQMINISDYINRWIFVTITNNRITKSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNKIMFKLDGCRDPHRYIVIKYFNLFDKELSEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKSYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYLKGPRGNVMTTNIYLNSSLYMGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQAGVEKILSALEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGITNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFNNIAKLVASNWYNRQIERSSRTLGCSWEFIPVDDGWRERPL

Properties

MW: 149,390.22 Da
No. of AA: 1296
Abs 0.1% (g/L): 1.275
pI: 5.78
NCBI ID: NEZ93390.1
UniprotKB:
Strains:
Associated Proteins:
Notes: