TeNT (CF07)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFRYSDPVNNDTIIMMEPPYCKGLDVYYKAFKITDRIWIVPERYEFGTKPEDFNPPSSLIEGASEYYDPNYLRTDSDKDRFLQAMVKLFNRIKNNVAGEALLDKIINAIPYLGNSYSLLDKFDTNSNSVSFNLLEQDPSGATTKSATLANLIIFGPGPVLNKNEVRGIVLRVDNKNYFPCRDGFGSIMQMAFCPEYIPTFDNVIENITSLTIGKSKYFQDPALLLMHELIHVLHGLYGMQVSSHEIIPSKQEIYMQHTYPISAEELFTFGGQDANLISIDIKTDLYEKTLNDYKAIANKLSQVTSCNDPNIDIDSYKQIYQQKYQFDKDSNGQYIVNEDKFQVLYNSIMYGFTEIELGKKFNIKTRLSYFSMNHDPVKIPNLLDDTIYNDLEGFNIESKDLKSEYKGQNMRVNTNAFRNVDGSGLVSKLIGLCKKIIPPTNIRENLYNRTASLTDLGGELCIKIKNEDLTFIAEKNSFSEEPFQDETVSYNTKNKPLNFNYSLDKIILDYNLQSKITLPNDRTTPVTKGVLYIPKYKSNAASTIEIHNIDDNTIYQYLYAQKSPTTLQRITMTNSVDDALINSAQIYSYFPSLISKVNQGAQGILFLQWVRDIIDDFTNESSQKTTIDKISDVSIIVPYIGPALNIVKQGYEGNFIGALETTGVVLLLEYIPEITLPVIAALSIAESSTQKEKIIKTIDNFLEKRYEKWIEVYKLVKAKWLGTVNTQFQKRSYQMYRSLEYQVDAIKKIIDYEYKIYSGPDKEQIADEINNLKNKLEEKANEAMININIFMKESSRSFLVNQMINQAKKQLLEFDTQSKNILMQYIKANSKFIGITELKKLESKINKVFSTPIPFSYSKNLDCWVDNEEDIDVILKKSTILNLDINNDIISDISGFNSSVITYPDAQLVPGINGKAIHLVNNESSEVIVHKAMDIEYNDMFNNFTVSFWLRVPKVSASHLEQYGTNEYSIISSMKKYSLSIGSGWSVSLKGNNLIWTLKDSAGEVRQITFSDLRDKFNAYLANKWVFITITNDRLSSTNLYINGVLMKNAEITGLGAIREDNNITLKLDRCNNNNQYVSIDKFRIFCKALNPKEIEKLYTSYLSITFLRDFWGNPLRYDTEYYLIPVDSSSNSESKDIQLKNITDYMYLTNAPSYTNGKLNIYYRRLYNGLKFIIKRYTPNNEIDSFVKSGDFIKLYVSYNNNEHIVGYPKDGNAFNNSDRILRVGYNAPGIPLYKKMEAVKLRDLKTYSVQLKLYDDKNASLGLVGIHNGQIGNDPKRDILIASNWYFNHLKDKTLTCDWYFVPTDEGWTND

Properties

MW: 151,243.22 Da
No. of AA: 1319
Abs 0.1% (g/L): 1.263
pI: 5.76
NCBI ID: WP_129028853, RXM72401
UniprotKB:
Strains: 512-15
Associated Proteins:
Notes: