BoNT/CD (D014)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFNYSDPVDNKNILYLDTHLNTLANEPEKAFRIIGNIWVIPDRFSRDSNPNLKKPPRVTSPKSGYYDPNYLSTDSEKDTFLKEIIKLFKRINSREIGEELIYRLATDIPFPGNNNTPINTFDFDVDFNSVDVKTRQGNNWVKTGSINPSVIITGPRENIIDPETSTFKLTNNTFAAQEGFGALSIISISPRFMLTYSNATNDVGEGRFSKSEFCMDPILILMHELNHAMHNLYGIAIPNDQRISSVTSNIFYSQYNVKLEYAEIYAFGGPTIDLIPKSARKYFEEKALDYYRSIAKRLNSITTANPSSFNKYIEEYKQKLIRKYRFVVESSGEVAVDRNKFAELYKELTQIFTEFNYAKIYNVQNRKIYLSNVYTPVTANILDDNVYDIQNGFNIPKSNLNVLFMGQNLSRNPALRKVNPENMLYLFTKFCHKAIDGRSLYNKTLDCRELLVKNTDLPFIGDISDIKTDIFLSKDINEETEVIDYPDNVSVDQVILSKNTSEHGQLDLLYPSIEGESQILPGENQVFYDNRTQNVDYLNSYYYLESQKLSDNVEDFTFTTSIEEALDNSSKVYTYFPKLANKVNTGVQGGLFLMWANDVVEDFTTNILRKDTLDKISDVSAIIPYIGPALNISNSVRRGNFTEAFAVTGVTILLEAFPEFTIPALGAFVIYSKVQERNEIIKTIDNCLEQRIKRWKDSYEWMIGTWLSRITTQFNNISYQMYDSLNYQADAIKAKIDLEYKKYSGSDKENIKSQVENLKNSLDVKISEAMNNINKFIRECSVTYLFKNMLPKVIDELNKFDLKTKTELINLIDRHNIILVGEVDRLKAKVNESFENTIPFNIFSYTNNSLLKDIINEYFNSINDSKILSLQNKKNALVDTSGYNAEVRVGDNVQLNTIYTNDFKLSSSGDKIIVNLNNNILYSAIYENSSVSFWIKISKDLTNSHNEYTIINSIEQNSGWKLCIRNGNIEWILQDVNRKYKSLIFDYSESLSHTGYTNKWFFVTITNNIMGYMKLYINGELKQSQKIEDLDEVKLDKTIVFGIDENIDENQMLWIRDFNIFSKELSNEDINIVYEGQILRNVIKDYWGNPLKFDTEYYIINDNYIDRYIAPKSNILVLVQYPDRSKLYTGNPITIKSVSDKNPYSRILNGDNIMFHMLYNSGKYMIIRDTDTIYAIEGRECSKNCVYALKLQSNLGNYGIGIFSIKNIVSQNKYCSQIFSSFMKNTMLLADIYKPWRFSFENAYTPVAVTNYETKLLSTSSFWKFISRDPGWVE

Properties

MW: 147,773.55 Da
No. of AA: 1280
Abs 0.1% (g/L): 1.306
pI: 5.44
NCBI ID: EDS76240.1
UniprotKB: B1BE42
Strains: Eklund
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Genome Sequence of the Group III Clostridium botulinum Strain Eklund-C.
Hassan KA, Tetu SG, Elbourne LD, Johnson EA, Paulsen IT. (2013). Genome Announc.
DOI: 10.1128/genomeA.00044-13   PMID: 23516187

Is your publication missing from the database? Add it here.