BoNT/A5 (D069)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPFVNKQFNYKDPVNGVDIAYIKIPNAGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPEEGDLNPPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTELGRMLLTSIVRGIPFWGGSTIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHDVLNLTRNGYGSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAGHRLYGIAINPNRVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGEHDAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDIASTLNKAKSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKVLNRKTYLNFDKAVFKINIVPEVNYTIYDGFNLRNTNLAANFNGQNTEINNMNFTKLKNFTGLFEFYKLLCVRGIITSKTKSLDEGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLNKGEEITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFNFDNEPENISIENLSSDIIGQLELMPNIERFPNGKKYELDKYTMFHYLRAQEFEHGKSRIVLTNSVNEALLNPSSVYTFFSSDYVRKVNKATEAAMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTTDKIADITIIIPYIGPALNIGNMLYKDDFVGALIFSGAVILLEFIPEIAIPVLGTFALVSYIANKVLTVQTIDNALSKRNEKWGEVYKYIVTNWLAKVNTQIDLIRKKMKEALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIGDLSSKLNDSINKAMININKFLNQCSVSYLMNSMIPYGVKRLEDFDASLKDALLKYIYDNRGTLIGQVDRLKDKVNNTLSTDIPFQLSKYVDNQRLLSTFTEYIKNIINTSILNLRYESNHLIDLSRYASEINIGSKVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEIILKNAIVYNSMYENFSTSFWIKIPKYFSKINLNNEYTIINCIENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDNKQNIQRVVFKYSQMVAISDYINRWIFITITNNRLNNSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDGCRDPQRYIWIKYFNLFDKELNEKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGNYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYLKGPRGSIVTTNIYLNSSLYMGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQAGVEKILSVLEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGIRNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFNNIDKLVASNWYNRQIERSSRNFGCSWEFIPVDDGWGESPL

Properties

MW: 149,370.72 Da
No. of AA: 1296
Abs 0.1% (g/L): 1.292
pI: 5.71
NCBI ID: NFD06158
UniprotKB:
Strains:
Associated Proteins:
Notes: