BoNT/DC (DEF6)

Sequence

BLAST     FASTA    
MTWPVKDFNYSDPVNDNDILYLRIPQNKLITTPVKAFMITQNIWVIPERFSSDTNPSLSKPPRPTSKYQSYYDPSYLSTDEQKDTFLKGIIKLFKRINERDIGKKLINYLVVGSPFMGDSSTPEDTFDFTRHTTNIAVEKFENGSWKVTNIITPSVLIFGPLPNILDYTASLTLQGQQSNPSFEGFGTLSILKVAPEFLLTFSDVTSNQSSAVLGKSIFCMDPVIALMHELTHSLHQLYGINIPSDKRIRPQVSEGFFSQDGPNVQFEELYTFGGSDVEIIPQIERLQLREKALGHYKDIAKRLNNINKTIPSSWSSNIDKYKKIFSEKYNFDKDNTGNFVVNIDKFNSLYSDLTNVMSEVVYSSQYNVKNRTHYFSKHYLPVFANILDDNIYTIINGFNLTTKGFNIENSGQNIERNPALQKLSSESVVDLFTKVCLRLTRNSRDDSTCIQVKNNTLPYVADKDSISQEIFESQIITDETNVENYSDNFSLDESILDAKVPTNPEAVDPLLPNVNMEPLNVPGEEEVFYDDITKDVDYLNSYYYLEAQKLSNNVENITLTTSVEEALGYSNKIYTFLPSLAEKVNKGVQAGLFLNWANEVVEDFTTNIMKKDTLDKISDVSAIIPYIGPALNIGNSALRGNFKQAFATAGVAFLLEGFPEFTIPALGVFTFYSSIQEREKIIKTIENCLEQRVKRWKDSYQWMVSNWLSRITTQFNHISYQMYDSLSYQADAIKAKIDLEYKKYSGSDKENIKSQVENLKNSLDVKISEAMNNINKFIRECSVTYLFKNMLPKVIDELNKFDLKTKTELINLIDSHNIILVGEVDRLKAKVNESFENTIPFNIFSYTNNSLLKDMINEYFNSINDSKILSLQNKKNTLMDTSGYNAEVRVEGNVQLNPIFPFDFKLGSSGDDRGKVIVTQNENIVYNAMYESFSISFWIRINKWVSNLPGYTIIDSVKNNSGWSIGIISNFLVFTLKQNENSEQDINFSYDISKNAAGYNKWFFVTITTNMMGNMMIYINGKLIDTIKVKELTGINFSKTITFQMNKIPNTGLITSDSDNINMWIRDFYIFAKELDDKDINILFNSLQYTNVVKDYWGNDLRYDKEYYMINVNYMNRYMSKKGNGIVFNTRKNNNDFNEGYKIIIKRIIGNTNDTRVRGENVLYFNTTIDNKQYSLGMYKPSRNLGTDLVPLGALDQPMDEIRKYGSFIIQPCNTFDYYASQLFLSSNATTNRIGILSIGSYSFKLGDDYWFNHEYLIPVIKIEHYASLLESTSTHWVFVPASE

Properties

MW: 147,282.95 Da
No. of AA: 1285
Abs 0.1% (g/L): 1.257
pI: 5.3
NCBI ID: BAM65681.1
UniprotKB: C6KZT4
Strains: 47295-DC, OFD16, OFD30, DC5, OFD24, 51714-DC, IZSVe-TV_3522_4_13, IZSVe-TV_1671_2_11, IZSVe-TV_6025_15, IZSVe-TV_1899_2_14, IZSVe-TV_2667_2_14, IZSVe-TV_10380_18_14, IZSVe-TV_1585_18_11, IZSVe-TV_7574_5_12, IZSVe-TV_7863_07, IZSVe-TV_3522_5_13, IZSVe-TV_10380_20_14, IZSVe-TV_5262_6_14, IZSVe-TV_10380_17_14, IZSVe-TV_4045_5_13, IZSVe-TV_3524_3_13, IZSVe-TV_1585_19_11, IZSVe-TV_2454_7_14, IZSVe-TV_2454_6_14, IZSVe-TV_10380_13_14, IZSVe-TV_3859_5_11
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Improved detection methods by genetic and immunological techniques for botulinum C/D and D/C mosaic neurotoxins.
Nakamura K, Kohda T, Seto Y, Mukamoto M, Kozaki S. (2013). Vet. Microbiol.
DOI: 10.1016/j.vetmic.2012.11.009   PMID: 23206412

Characterization of the D/C mosaic neurotoxin produced by Clostridium botulinum associated with bovine botulism in Japan.
Nakamura K, Kohda T, Umeda K, Yamamoto H, Mukamoto M, Kozaki S. (2010). Vet. Microbiol.
DOI: 10.1016/j.vetmic.2009.07.023   PMID: 19720474

Is your publication missing from the database? Add it here.