BoNT/C (DF15)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFNYSDPVDNKNILYLDTHLNTLANEPEKAFRITGNIWVIPDRFSRNSNPNLNKPPRVTSPKSGYYDPNYLSTDSDKDTFLKEIIKLFKRINSREIGEELIYRLSTDIPFPGNNNTPINTFDFDVDFNSVDVKTRQGNNWVKTGSINPSVIITGPRENIIDPETSTFKLTNNTFAAQEGFGALSIISISPRFMLTYSNATNDVGEGRFSKSEFCMDPILILMHELNHAMHNLYGIAIPNDQTISSVTSNIFYSQYNVKLEYAEIYAFGGPTIDLIPKSARKYFEEKALDYYRSIAKRLNSITTANPSSFNKYIGEYKQKLIRKYRFVVESSGEVTVNRNKFVELYNELTQIFTEFNYAKIYNVQNRKIYLSNVYTPVTANILDDNVYDIQNGFNIPKSNLNVLFMGQNLSRNPALRKVNPENMLYLFTKFCHKAIDGRSLYNKTLDCRELLVKNTDLPFIGDISDVKTDIFLRKDINEETEVIYYPDNVSVDQVILSKNTSEHGQLDLLYPSIDSESEILPGENQVFYDNRTQNVDYLNSYYYLESQKLSDNVEDFTFTRSIEEALDNSAKVYTYFPTLANKVNAGVQGGLFLMWANDVVEDFTTNILRKDTLDKISDVSAIIPYIGPALNISNSVRRGNFTEAFAVTGVTILLEAFPEFTIPALGAFVIYSKVQERNEIIKTIDNCLEQRIKRWKDSYEWMMGTWLSRIITQFNNISYQMYDSLNYQAGAIKAKIDLEYKKYSGSDKENIKSQVENLKNSLDVKISEAMNNINKFIRECSVTYLFKNMLPKVIDELNEFDRNTKAKLINLIDSHNIILVGEVDKLKAKVNNSFQNTIPFNIFSYTNNSLLKDIINEYFNNINDSKILSLQNRKNTLVDTSGYNAEVSEEGDVQLNPIFPFDFKLGSSGEDRGKVIVTQNENIVYNSMYESFSISFWIRINKWVSNLPGYTIIDSVKNNSGWSIGIISNFLVFTLKQNEDSEQSINFSYDISNNAPGYNKWFFVTVTNNMMGNMKIYINGKLIDTIKVKELTGINFSKTITFEINKIPDTGLITSDSDNINMWIRDFYIFAKELDGKDINILFNSLQYTNVVKDYWGNDLRYNKEYYMVNIDYLNRYMYANSRQIVFNTRRNNNDFNEGYKIIIKRIRGNTNDTRVRGGDILYFDMTINNKAYNLFMKNETMYADNHSTEDIYAIGLREQTKDINDNIIFQIQPMNNTYYYASQIFKSNFNGENISGICSIGTYRFRLGGDWYRHNYLVPTVKQGNYASLLESTSTHWGFVPVSE

Properties

MW: 148,871.06 Da
No. of AA: 1291
Abs 0.1% (g/L): 1.27
pI: 5.46
NCBI ID: BAM65679.1
UniprotKB: P18640
Strains: 468, CB-19, D6F, 7221C, 573, 571c, Davies AO, C-Yoichi, Colworth BL165, 571, IFR 18/084, type C Stockholm, c-st, IZSVe-TV_10018_12, IZSVe-TV_6433_4_13, IZSVe-TV_9877_3_12, Stockholm, IZSVe-TV_6433_3_13, IZSVe-TV_9877_1_12, IZSVe-TV_6537_1_13, IZSVe-TV_6433_6_13, IZSVe-TV_6433_2_13
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Improved detection methods by genetic and immunological techniques for botulinum C/D and D/C mosaic neurotoxins.
Nakamura K, Kohda T, Seto Y, Mukamoto M, Kozaki S. (2013). Vet. Microbiol.
DOI: 10.1016/j.vetmic.2012.11.009   PMID: 23206412

Characterization of the neurotoxin produced by isolates associated with avian botulism.
Takeda M, Tsukamoto K, Kohda T, Matsui M, Mukamoto M, Kozaki S. (2005). Avian Dis.
DOI: 10.1637/7347-022305R1.1   PMID: 16252491

Structural basis for the unique ganglioside and cell membrane recognition mechanism of botulinum neurotoxin DC.
Zhang S, Berntsson RP, Tepp WH, Tao L, Johnson EA, Stenmark P, Dong M. (2017). Nat Commun
DOI: 10.1038/s41467-017-01534-z   PMID: 29158482

Botulinum neurotoxin type C cleaves a single Lys-Ala bond within the carboxyl-terminal region of syntaxins.
Schiavo G, Shone CC, Bennett MK, Scheller RH, Montecucco C. (1995). J. Biol. Chem.
DOI:   PMID: 7737992

Botulinum neurotoxin C1 cleaves both syntaxin and SNAP-25 in intact and permeabilized chromaffin cells: correlation with its blockade of catecholamine release.
Foran P, Lawrence GW, Shone CC, Foster KA, Dolly JO. (1996). Biochemistry
DOI:   PMID: 8611567

Is your publication missing from the database? Add it here.