TeNT (E369)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFRYSDPVNNDTIIMMEPPYCKGLDVYYKAFKITDRIWIVPERYEFGTKPEDFNPPSSLIEGASEYYDPNYLRTDSDKDRFLQAMVKLFNRIKNNVAGEALLDKIINAIPYLGNSYSLLDKFDTNSNSVSFNLLEQDPSGATTKSATLANLIIFGPGPVLNKNEVRGIVLRVDNKNYFPCRDGFGSIMQMAFCPEYIPTFDNVIENITSLTIGKSKYFQDPALLLMHELIHVLHGLYGMQVSSHEIIPSKQEIYMQHTYPISAEELFTFGGQDANLISIDIKTDLYEKTLNDYKAIANKLSQVTSCNDPNIDIDSYKQIYQQKYQFDKDSNGQYIVNEDKFQVLYNSIMYGFTEIELGKKFNIKTRLSYFSMNHDPVKIPNLLDDTIYNDLEGFNIESKDLKSEYKGQNMRVNTNAFRNVDGSGLVSKLIGLCKKIIPPTNIRENLYNRTASLTDLGGELCIKIKNEDLTFIAEKNSFSEEPFQDETVSYNTKNKPLNFNYSLDKIILDYNLQSKITLPNDRTTPVTKGVLYIPKYKSNAASTIEIHNIDDNTIYQYLYAQKSPTTLQRITMTNSVDDALINSAKIYSYFPSLISKVNQGAQGILFLQWVRDIIDDFTNESSQKTTIDKISDVSIIVPYIGPALNIVKQGYEGNFIGALETTGVVLLLEYIPEITLPVIAALSIAESSTQKEKIIKTIDNFLEKRYEKWIEVYKLVKAKWLGTVNTQFQKRSYQMYRSLEYQVDAIKKIIDYEYKIYSGPDKEQIADEINNLKNKLEEKANEAMININIFMKESSRSFLVNQMINQAKKQLLEFDTQSKNILMQYIKANSKFIGITELKKLESKINKVFSTPIPFSYSKNLDCWVDNEEDIDVILKKSTILNLDINNDIISDISGFNSSVITYPDAQLVPGINGKAIHLVNNESSEVIVHKAMDIEYNDMFNNFTVSFWLRVPKVSASHLEQYGTNEYSIISSMKKYSLSIGSGWSVSLKGNNLIWTLKDSAGEVRQITFRDLPDKFNAYLANKWVFITITNDRLSSANLYINGVLMGSAEITGLGAIREDNNITLKLDRCNNNNQYVSIDKFRIFCKALNPKEIEKLYTSYLSITFLRDFWGNPLRYDTEYYLIPVDSSSNSESKDIQLKNITDYMYLTTAPSYTNGKLNIYYRRLYNGLKFIIKRYTPNNEIDSFVRSGDFIKLYVSYNNNEHIVGYPKDGNAFNNLDRILRVGYNAPGIPLYKKMEAVKLRDLKTYSVQLKLYDDKDASLGLVGTHNGQIGNDPNRDILIASNWYFNHLKDKTLTCDWYFVPTDEGWTND

Properties

MW: 151,141.07 Da
No. of AA: 1319
Abs 0.1% (g/L): 1.263
pI: 5.66
NCBI ID: RXI44175.1, WP_129031034.1
UniprotKB: A0A4Q0V8F0
Strains: 2017.061
Associated Proteins:
Notes: