BoNT/CD (EF29)

Sequence

BLAST     FASTA    
MPITINNFNYSDPVDNKNILYLDTHLNTLANEPEKAFRIIGNIWVIPDRFSRDSNPNLNKPPRVTSPKSGYYDPNYLSTDSEKDTFLKEIIKLFKRINSREIGEELIYRLATDIPFPGNNNTPINTFDFDVDFNSVDVKTRQGNNWVKTGSINPSVIITGPRENIIDPETSTFKLTNNTFAAQEGFGALSIISISPRFMLTYSNATNNVGEGRFSKSEFCMDPILILMHELNHTMHNLYGIAIPNDQRISSVTSNIFYSQYKVKLEYAEIYAFGGPTIDLIPKSGRKYFEEKALDYYRSIAKRLNSITTANPSSFNKYIGEYKQKLIRKYRFVVESSGEVAVDRNKFAELYKELTQIFTEFNYAKIYNVQNRKIYLSNVYTPVTANILDDNVYDIQNGFNIPKSNLNVLFMGQNLSRNPALRKVNPENMLYLFTKFCHKAIDGRSLYNKTLDCRELLVKNTDLPFIGDISDIKTDIFLSKDINVETEVIDYPDNVSVDQVILSKNTSEHGQLDLLYPIIEGESQVLPGENQVFYDNRTQNVDYLNSYYYLESQKLSDNVEDFTFTTSIEEALDNSGKVYTYFPKLADKVNTGVQGGLFLMWANDVVEDFTTNILRKDTLDKISDVSAIIPYIGPALNISNSVRRENFTEAFAVTGVTILLEAFQEFTIPALGAFVIYSKVQERNEIIKTIDNCLEQRIKRWKDSYEWMIGTWLSRITTQFNNISYQMYDSLNYQADAIKDKIDLEYKKYSGSDKENIKSQVENLKNSLDIKISEAMNNINKFIRECSVTYLFKNMLPKVIDELNKFDLKTKTELINLIDSHNIILVGEVDRLKAKVNESFENTIPFNIFSYTNNSLLKDIINEYFNSINDSKILSLQNKKNALVDTSGYNAEVRLEGDVQVNTIYTNDFKLSSSGDKIIVNLNNNILYSAIYENSSVSFWIKISKDLTNSHNEYTIINSIKQNSGWKLCIRNGNIEWILQDINRKYKSLIFDYSESLSHTGYTNKWFFVTITNNIMGYMKLYINGELKQSERIEDLNEVKLDKTIVFGIDENIDENQMLWIRDFNIFSKELSNEDINIVYEGQILRNVIKDYWGNPLKFDTEYYIINDNYIDRYIAPKSNILVLVQYPDRSKLYTGNPITIKSVSDKNPYSRILNGDNIMFHMLYNSGKYMIIRDTDTIYAIEGRECSKNCVYALKLQSNLGNYGIGIFSIKNIVSQNKYCSQIFSSFMKNTMLLADIYKPWRFSFENAYTPVAVTNYETKLLSTSSFWKFISRDPGWVE

Properties

MW: 147,817.64 Da
No. of AA: 1280
Abs 0.1% (g/L): 1.306
pI: 5.44
NCBI ID: BAA08418.1
UniprotKB: Q45849
Strains: 6813
Associated Proteins:
Notes:

Associated Publications

Molecular cloning of the gene encoding the mosaic neurotoxin, composed of parts of botulinum neurotoxin types C1 and D, and PCR detection of this gene from Clostridium botulinum type C organisms.
Moriishi K, Koura M, Fujii N, Fujinaga Y, Inoue K, Syuto B, Oguma K. (1996). Appl. Environ. Microbiol.
DOI:   PMID: 8593068

Is your publication missing from the database? Add it here.