NTNH/B1 (E014)

Sequence

BLAST     FASTA    
MNINDNLSINSPVDNKNVVVVRARKTDTVFKAFKVAPNIWVAPERYYGESLSIDEEYKVDGGIYDSNFLSQDSEKDKFLQAIITLLKRINSTNAGEKLLSLISTAIPFPYGYIGGGYYAPNMITFGSAPKSNKKLNSLISSTIPFPYAGYRETNYLSSEDNKSFYASNIVIFGPGANIVENNTVFYKKEDAENGMGTMTEIWFQPFLTYKYDEFYIDPAIELIKCLIKSLYFLYGIKPSDDLVIPYRLRSELENIEYSQLNIVDLLVSGGIDPKFINTDPYWFTDNYFSNAKKVFEDHRNIYETQIEGNNAIGNDIKLRLKQKFRININDIWELNLNYFSKEFSIMMPDRFNNALKHFYRKQYYKIDYPENYSINGFVNGQINVQLSLSDRNQDIINKPEEIINLLNGNNVSLMRSNIYGDGLKSTVDDFYSNYKIPYNRAYEYHFNNSNDSSLDNVNIGVIDNIPEIIDVNPYKENCDKFSPVQKITSTREINTNIPWPINYLQAQNTNNEKFSLSSDFVEVVSSKDKSLVYSFLSNVMFYLDSIKDNSPIDTDKKYYLWLREIFRNYSFDITATQEINTDCGINKVVTWFGKALNILNTSDSFVEEFQNLGPISLINKKENLSMPIIEIYGIPNDMLGLPLNDLNEKLFNIYLKNILYFKKVYFNFLDQWWTEYYSQYFDLICMAKQSILAQEKLIKQIIQNKLQDLFKADISMDKLNLMNLATEKTFIDLSNESQIAINNINDFLNKSAICVFDTNIYPKFISFMEQCINSVNSNVTAFIQKCTNITEDEKLQLIKLNTFMNIDFEFFDIQSIKDLITSETDLIKEEKESDYNLFLFTLQEDNNKVIEDISGKNTLVKYSDSISLVYGVNGDALYLKEPDESVSFSNKAFENGLTNSFSICFWLRNLGEDIITSKLIENKADNCGWEIYFENNGLVFSIVDCNGNEENIYLSDVISKNWYYISISIDRLRNQLLIFINDKLIANQSIEQILNIYSSNTISLVNENNPIYIEGLSILNRSITSEEVVNNYFSYLNNSYIRDISGERLEYNKTYELYNYVFPENSLYEVTENNNIYLSIKDTNNLNIQGAKFKLINIDANKQYVQKWDEGVVCLLGDEEKYVDISSENNRIQLVNSKDTAKRIIFNNDIFMPNCLTFAYNNKYLSLSLRDRNYNWMICNNNDNIPKAAHLWALKGI

Properties

MW: 138,761.87 Da
No. of AA: 1197
Abs 0.1% (g/L): 1.391
pI: 4.76
NCBI ID: WP_003404192
UniprotKB:
Strains: DFPST0017, BL 150, DFSPT001, CFSAN001628, NCIB 4301, ATCC 2743, DFPST0006, DFPST005, CN 5009, Colworth BL147, KM25, IFR 18/052, BL 143, NCTC 3807, Colworth 152, 3807/1, DFPST002, 5009, DFPST011, CN 7242, IFR 18/029, BAC-04-07755, FT 239, CDC 15044, NCTC 7273 (2), DFPST012, Colworth BL86, DFPST0016, FT243, NCTC 7273, BL 143 (2), DFPST003, CN 5009 (2), 4301B, Okra, DFPST007
Associated Proteins: BoNT/B1 (D145). BoNT/B7 (CEF0). BoNT/B1 (A157).
Notes: